Vilniaus J.Lelevelio inžinerijos gimnazija, Minties g. 3, LT-08233 Vilnius, tel. (8-5)2342087
e-mail: rastine@lelevelio.vilnius.lm.lt

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/leelio/domains/lelevelio.lt/public_html/_old/templates/gk_magazine/html/com_content/article/default.php on line 13

Specialusis pedagogas

VYR. SPECIALIOJO PEDAGOGO
LIDIJOS VASILJEVOS
2017 - 2018 m. m.
DARBO LAIKO GRAFIKAS

Savaitės dienos Kontaktinės valandos Konsultacijos Nekontaktinės valandos Pietų pertrauka
Antradienis

8.00-12.00
12.30-14.00

14.30-1630

- 12.00-12.30
Trečiadienis 8.00-12.00
12.30-14.00
- 14.30-16.30 12.00-12.30
Ketvirtadienis 8.00-12.00
12.30-14.00
- 14.30-15.30 12.00-12.30

Specialiosios pedagogės pareigos:

1. Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą gimnazijoje.
2. Bendradarbiaudama su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, gimnaziją aptarnaujančios PPT specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, ir juos taiko.
3. Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (spec. pedagogo kabinete ar klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas.
4. Pataria mokytojams, kaip pritaikyti spec. poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, individualizuoti ir pritaikyti bendrąsias programas.
5. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, spec. poreikių mokinių tėvams ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja.
6. Naudoja ugdymo procese mokymo priemones.
7. Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
8. Dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Tikslai:

1. Padėti SUP mokiniams įsisavinti dalyko programą.
2. Padėti SUP mokiniams adaptuotis klasėje.
3. Bendradarbiauti su kitais mokyklos specialistais, mokytojais, tėvais (globėjais).
4. Didinti specialiųjų poreikių turinčio mokinio ugdymosi veiksmingumą.

Uždaviniai:

1. Nustatyti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti.
2. Bendradarbiaujant su gimnazijos logopede, socialiniais pedagogais, psichologais spręsti SUP mokinių problemas.
3. Konsultuoti mokytojus, mokinių tėvus SUP mokinio ugdymo klausimais, teikti jiems metodinę pagalbą.
4. Formuoti gimnazijos visuomenės teigiamą požiūrį į integruotą SUP mokinių ugdymą, diegdamas naujas ugdymo ir vaikų pažinimo metodus.
5. Aktyviai dalyvauti gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

VILNIAUS JOACHIMO LELEVELIO INŽINERIJOS GIMNAZIJOS
VYR. SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS LIDIJOS VASILJEVOS
2017−2018 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS

Eil. nr. Veiklos pobūdis Tema Vykdymo terminai Laukiamas rezultatas
     1. Organizacinė ir tiriamoji veikla  1. Mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, pedagoginis tyrimas.  2017/2018 m. m. Savalaikės pagalbos suteikimas, ugdymo perspektyvų numatymas.
2.Specialiųjų poreikių mokinių sąrašo sudarymas, pateikimas mokyklos direktorei.  2017-09-01   
 3. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo grupių komplektavimas, užsiėmimų tvarkaraščio sudarymas.  2017-09-12 Sklandaus ugdymo proceso organizavimas 
4.Grupinių ir individualių užsiėmimų vedimas.   2017/2018 mokslo metais Mokomosios medžiagos įsisavinimas. 
 5.Dokumentacijos tvarkymas. 2017/2018 mokslo metais    
    2. Bendradarbiavimas su mokytojais ir specialistais 1.Individualios konsultacijos mokytojams, rengiant individualias programas.. 2017/2018m.m. I-ojo, II-ojo. I II-ojo tr. pradžioje, bei pagal poreikį. Ugdymo kokybės pagerėjimas.
2.Konsultavimasis su mokyklos psichologe, logopedais ir socialiniais pedagogais. 2017/2018 mokslo metais Saugumo jausmo mokinių pasitikėjimo savo jėgomis žadinimas. 
3.Konsultavimasis su Pedagoginės – psichologinės tarnybos specialistais. 2017/2018 mokslo metais Konkrečių patarimų gavimas.
     3. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais  1.Individualių konsultacijų teikimas. 2017-2018 mokslo metais Pasitikėjimo ugdymo įstaiga kėlimas, geresnių rezultatų pasiekimas.
2.Átraukti tėvus (globėjus) į SUP vaiko ugdymo procesą. 2017/2018 mokslo metais  
3.Informuoti tėvus (globėjus) apie vaiko ugdimosi pažangą, sunkumus, problemas. 2017/2018 mokslo metais  
     4. Kvalifikacijos tobulinimas 1.Dalyvavimas specialiųjų pedagogų rengiamuose renginiuose. 2017/20187 mokslo metais Naujovių sužinojimas, profesinis tobulinimasis.
2.Naujosios specialiosios literatūros studijavimas. 2017/2018 mokslo metais  
5. Duomenų kaupimas ir mokymo priemonių gaminimas. 1.Pedagoginiø tyrimo anketų kaupimas. 2017/2018 mokslo metais Objektyvus pasiekimų fiksavimas.
2.Atmintinių – rekomendacijų kaupimas. 2017/2018 mokslo metais  
3.Specialiosios metodinės literatūros kaupimas. 2017/2018 mokslo metais  
4.Didaktinës medžiagos (dėmesio, atminties, mąstymo lavinimui) gaminimas. 2017/2018 mokslo metais  
5.Priemonių matematikos, lenkų kalbos, lietuvių kalbos mokymui gaminimas. 2017/2018 mokslo metais  

PASTABA. Specialioji pedagogė pasilieka teisę metų eigoje savo 2017-2018 m. m. veiklos planą pildyti, koreguoti ar keisti.