Gimnazijos ugdymo organizavimo dokumentai ir tvarkos:

 

Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

Pašalinių asmenų lankymosi gimnazijoje tvarkos aprašas

Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Asmens duomenų saugojimo politika

Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijos pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir dienos vaiko maitinimo normos (nuo 2020-01-01)

Finansinių ataskaitų rinkinys (iki 2018-12-31)

Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Darbo apmokėjimo sistema

Vilniaus J. Lelevelio inžinerijos gimnazijos direktoriaus metinės veiklos užduotys

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS 2017 – 2018 M. M. DARBO TVARKOS APRAŠAS

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATAI

ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS

MOKINIŲ LANKOMUMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI

MOKINIŲ BENDROJO UGDYMO PASIRINKTO DALYKO, DALYKO KURSO, DALYKO MODULIO, MOKĖJIMO LYGIO KEITIMO IR ATSISKAITYMO UŽ PROGRAMŲ SKIRTUMUS TVARKOS APRAŠAS

GABIŲ MOKINIŲ ATPAŽINIMO IR UGDYMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO UGDYMO PROCESE TVARKA MOKYKLOJE

MOKINIO ASMENINĖS PAŽANGOS ĮSIVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ IŠVYKOS SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA

GIMNAZIJOS TARYBOS NUOSTATAI

VADOVŲ, MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS

APRŪPINIMO BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS, JŲ KOMPLEKTAVIMO, IŠDAVIMO IR ATSISKAITYMO TVARKA

PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

PRANEŠIMAS APIE PATYČIAS Priedas Nr. 1

PRANEŠIMŲ APIE PATYČIAS ANALIZĖ Priedas Nr. 2

PPIVT aprašo įgyvendinimo schema Priedas Nr. 3

PEDIKULIOZĖS (UTĖLĖTUMO) PROFILAKTIKOS TVARKA

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

UGDOMOSIOS VEIKLOS STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS

FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS

2% GPM (GAUTU PAGAL LR LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMĄ) GAVIMO, APSKAITOS IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

LĖŠŲ, SURINKTŲ UŽ MOKYKLOS PATALPŲ NUOMĄ PLANAVIMO, NAUDOJIMO, APSKAITOS, ATSKAITOMYBĖS TVARKOS APRAŠAS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS