1 pamoka  8:00 - 8:45
2 pamoka  8:55 - 9:40
3 pamoka  9:50 -10:35
4 pamoka  10:55 - 11:40
5 pamoka  12:00 - 12:45
6 pamoka  12:55 - 13:40
7 pamoka  13:50 - 14:35
8 pamoka  14:45 - 15:30
9 pamoka  15:40 - 16:25

 

Tikslai ir uždaviniai 2019 m.

 

1. Tobulinti gimnazijos ugdymo(si) proceso organizavimą, siekiant kiekvieno mokinio asmenybės brandos ir ugdymosi pažangos, integruojant inžineriją į visas mokyklos veiklos sritis (visuminė (holistinė) prieiga).
1.1. Tobulinti mokytojų inžinerines, dalykines ir bendrąsias kompetencijas, siekiant kiekvieno mokinio pažangos ir inžinerinės kompetencijos  augimo.
1.2. Teikti bendruomenės nariams veiksmingą pedagoginę, psichologinę, socialinę pagalbą.
1.3. Ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius.
2. Kurti saugią, sveiką ir estetinę gimnazijos inžinerinio ugdymo(si) kryptį atitinkančią aplinką, plėsti bendradarbiavimą su tėvais,  socialiniais partneriais.
2.1. Plėtoti bendradarbiavimą su  tėvais, socialiniais partneriais, verslo atstovais.