1 pamoka  8:00 - 8:45
2 pamoka  8:55 - 9:40
3 pamoka  9:50 -10:35
4 pamoka  10:55 - 11:40
5 pamoka  12:00 - 12:45
6 pamoka  12:55 - 13:40
7 pamoka  13:50 - 14:35
8 pamoka  14:45 - 15:30
9 pamoka  15:40 - 16:25

 

Tikslai ir uždaviniai 2017-2018 m.m.

 

1. Tobulinti gimnazijos ugdymo/si proceso organizavimą, siekiant kiekvieno mokinio asmenybės brandos ir ugdymosi pažangos, integruojant inžineriją į visas mokyklos veiklos sritis (visuminė (holistinė) prieiga).
1.1. Tobulinti mokytojų inžinerines, dalykines ir bendrąsias kompetencijas, siekiant kiekvieno mokinio pažangos ir inžinerinės kompetencijos augimo.
1.2. Teikti bendruomenės nariams veiksmingą pedagoginę, psichologinę, socialinę pagalbą.
2. Kurti saugias, sveikas ir estetines gimnazijos inžinerinio ugdymo(si) kryptį atitinkančias aplinkas, plėsti bendradarbiavimą su tėvais, socialiniais partneriais.
2.1. Sukurti atviras ugdymo/si aplinkas, pritaikytas inžineriniam ugdymui.
2.2. Plėtoti bendradarbiavimą su tėvais, socialiniais partneriais, verslo atstovais.