Specialusis pedagogas

VYR. SPECIALIOJO PEDAGOGO
LIDIJOS VASILJEVOS
2019 - 2020 m. m.
DARBO LAIKO GRAFIKAS

 

Savaitės diena

Kontaktinės valandos

Konsultacijos

Nekontaktinės valandos

Pietų pertrauka

 

Pirmadienis

 

8.00 - 12.00

12.30 -14.30

 

 

14.30 – 15.15

 

 

-

 

12.00 - 12.30

 

Antradienis

 

8.00 – 12.00

12.30 -14.00

 

 

14.00 – 15.00

 

15.00 – 18.45

 

12.00 - 12.30

 

Trečiadienis

 

8.00 - 12.00

12.30 -14.00

 

 

-

 

-

12.00 - 12.30

 

Ketvirtadienis

 

8.00 - 12.00

12.30 -14.00

 

14.45-15.30

 

-

 

12.00 - 12.30

 

Penktadienis

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

Specialiosios pedagogės pareigos:
1. Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą gimnazijoje.
2. Bendradarbiaudama su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, gimnaziją aptarnaujančios PPT specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, ir juos taiko.
3. Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (spec. pedagogo kabinete ar klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas.
4. Pataria mokytojams, kaip pritaikyti spec. poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, individualizuoti ir pritaikyti bendrąsias programas.
5. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, spec. poreikių mokinių tėvams ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja.
6. Naudoja ugdymo procese mokymo priemones.
7. Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
8. Dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 

Tikslai:
1. Padėti SUP mokiniams įsisavinti dalyko programą.
2. Padėti SUP mokiniams adaptuotis klasėje.
3. Bendradarbiauti su kitais mokyklos specialistais, mokytojais, tėvais (globėjais).
4. Didinti specialiųjų poreikių turinčio mokinio ugdymosi veiksmingumą.
Uždaviniai:
1. Nustatyti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti.
2. Bendradarbiaujant su gimnazijos logopede, socialiniais pedagogais, psichologais spręsti SUP mokinių problemas.
3. Konsultuoti mokytojus, mokinių tėvus SUP mokinio ugdymo klausimais, teikti jiems metodinę pagalbą.
4. Formuoti gimnazijos visuomenės teigiamą požiūrį į integruotą SUP mokinių ugdymą, diegdamas naujas ugdymo ir vaikų pažinimo metodus.
5. Aktyviai dalyvauti gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje. 
 

 

VILNIAUS JOACHIMO LELEVELIO INŽINERIJOS GIMNAZIJOS

SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS LIDIJOS VASILJEVOS

2018−2019 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS

Eil.

Nr.

Veiklos pobūdis

Tema

Klasė

Vykdymo

terminai

Laukiamas

rezultatas

1.

Organizacinė ir tiriamoji veikla

 

 

 

1.Mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, pedagoginis tyrimas.

2C, 2B, 3C, 4C, 6A, 6B, 8A ir kitos pagal poreikį

2018 rugsėjo-gruodžio mėn.

2019 sausio-balandžio mėn.

 

Savalaikės pagalbos suteikimas, ugdymo perspektyvų numatymas.

 

 

2.Specialiųjų poreikių mokinių sąrašo sudarymas, pateikimas gimnazijos direktorei.

0A,2A,2C,2B,3B,3A, 4C,4B,5A, 5B,6A,6B, 7A,8A,8B, IA, IC, IB, IIA,IIC,

IIB.

2018 rugsėjo mėn.

 

 

 

 

 

 

3.Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo grupių komplektavimas, užsiėmimų tvarkaraščio sudarymas.

0A,2A,2C,3B,3A,4C,4B,5A,5B,6A,6B,7A,8A,8B, IA, IC,IB,IIA,

IIC,IIB.

2018 rugsėjo mėn.

 

Sklandaus ugdymo proceso organizavimas

 

 

 

 

4.Grupinių ir individualių užsiėmimų vedimas.

0A,2A,2C,3B,3A,4C,4B,5A,5B,6A,6B,7A,8A,8B, IA, IC,IB,IIA,

IIC,IIB.

2018  rugsėjo-gruodžio mėn.

2019 sausio- birželio mėn.

 

Mokomosios medžiagos įsisavinimas.

 

 

5.Dokumentacijos

tvarkymas.

 

2018/2019

mokslo metais

 

2.

Bendradarbiavimas su mokytojais ir specialistais

1.Individualios konsultacijos mokytojams, rengiant individualias programas.

 

2018/2019m.m

I-ojo,II-ojo.III-ojo tr. pradžioje, bei pagal poreikį.

Ugdymo kokybės pagerėjimas.

 

 

2.Konsultavimasis su gimnazijos psichologe, logopede ir socialiniais pedagogais.

 

2018  rugsėjo-gruodžio mėn.

2019  sausio- birželio mėn.

 

Saugumo jausmo mokinių pasitikėjimo savo jėgomis žadinimas.

 

 

3.Konsultavimasis su Pedagoginės – psichologinės tarnybos specialistais.

 

2018/2019

mokslo metais

Konkrečių patarimų gavimas.

3.

Bendradarbiavimas su mokinių tėvais

1.Individualių konsultacijų teikimas.

 

2018  rugsėjo-gruodžio mėn.

2019  sausio- birželio, rugpjūčio mėn.

Pasitikėjimo ugdymo įstaiga kėlimas, geresnių rezultatų pasiekimas.

 

 

2.Individualios konsultacijos SUP mokiniams ir jų tėvams sveikatos ugdymo klausimais.

 

0A,2A,2C,3B,3A,4C,4B,5A,5B,6A,6B,7A,8A,8B, IA, IC,IB,IIA,

IIC,IIB.

2018  rugsėjo-gruodžio mėn.

2019  sausio- birželio, rugpjūčio mėn.

 

 

 

 

3.Įtraukti tėvus (globėjus) į SUP vaiko ugdymo procesą.

0A,2A,2C,3B,3A,4C,4B,5A,5B,6A,6B,7A,8A,8B, IA, IC,IB,IIA,

IIC,IIB.

2018- rugsėjo-gruodžio mėn.

2019  sausio- birželio, rugpjūčio mėn.

 

Svarbų vaidmenį turi atlikti tėvai, kaip lygiateisiai vaiko specialiojo ugdymo proceso dalyviai.

 

 

4.Informuoti tėvus (globėjus) apie vaiko ugdymosi pažangą, sunkumus, problemas.

0A,2A,2C,3B,3A,4C,4B,5A,5B,6A,6B,7A,8A,8B, IA, IC,IB,IIA,

IIC,IIB.

2018- rugsėjo-gruodžio mėn.

2019  sausio- birželio mėn.

Tinkamai užfiksuota, aiškiai ir laiku pateikiama informacija yra informatyvi ir galinti užtikrinti grįžtamąjį ryšį.

4.

Kvalifikacijos tobulinimas

1.Dalyvavimas specialiųjų pedagogų rengiamuose renginiuose.

 

2018/2019

mokslo metais

Naujovių sužinojimas, profesinis tobulinimasis.

 

 

2.Naujosios specialiosios literatūros studijavimas.

 

2018/2019

mokslo metais

 

5.

Duomenų kaupimas ir mokymo priemonių gaminimas.

1.Pedagoginių tyrimo anketų kaupimas.

 

2018/2019

mokslo metais

Objektyvus pasiekimų fiksavimas.

 

 

2.Atmintinių – rekomendacijų kaupimas.

 

2018/2019

mokslo metais

 

 

 

3.Specialiosios metodinės literatūros kaupimas.

 

2018/2019

mokslo metais

 

 

 

4.Didaktinės medžiagos (dėmesio, atminties, mąstymo lavinimui) gaminimas.

 

2018/2019

mokslo metais

 

 

 

5.Priemonių matematikos, lenkų kalbos, rusų kalbos ir  lietuvių kalbos mokymui gaminimas.

 

2018/2019

mokslo metais

 

 

PASTABA. Specialioji pedagogė pasilieka teisę metų eigoje savo 2018-2019 m.m. veiklos planą pildyti, koreguoti ar keisti.