1.  8.00-8.45
  2. 8.55-9.40
  3. 9.50-10.35
  4. 10.55-11.40
  5. 12.00-12.45
  6. 13.05-13.50
  7. 14.10-14.55
  8. 15.05-15.50

 

Tikslai ir uždaviniai 2020 m.

 

1. Tobulinti gimnazijos ugdymo(si) proceso organizavimą, siekiant kiekvieno mokinio asmenybės brandos ir ugdymosi pažangos, integruojant inžineriją į visas mokyklos veiklos sritis (visuminė (holistinė) prieiga).

1.1. Tobulinti mokytojų inžinerines, dalykines ir bendrąsias kompetencijas, siekiant kiekvieno mokinio pažangos ir inžinerinės kompetencijos  augimo.

1.2. Teikti bendruomenės nariams veiksmingą pedagoginę, psichologinę, socialinę pagalbą.

1.3. Ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius.

2. Kurti saugią, sveiką ir estetinę gimnazijos inžinerinio ugdymo(si) kryptį atitinkančią aplinką, plėsti bendradarbiavimą su tėvais,  socialiniais partneriais.

          2. 1. Sukurti dinamiškas, atviras ir funkcionalias bei saugias ugdymo aplinkas, pritaikytas inžineriniam ugdymui.

2.2. Plėtoti bendradarbiavimą su  tėvais, socialiniais partneriais, verslo atstovais.