Gimnazijos ugdymo organizavimo dokumentai ir tvarkos:

 

Dėl kriterijų prioritetiniams tikslams finansavimui patvirtinimo

Darbo apmokėjimo tvarka

KRIZIŲ VALDYMO GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

Visos dienos mokyklos veiklos tvarka

Pedagogų etikos kodeksas

VADOVŲ, MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ  DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Vidaus kontrolės politika

Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės

Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika bei psichosocialinių sąlygų gerinimo tvarka

Specialios pagalbos asmeniui iki 21 m. teikimo tvarkos aprašas

Saugaus elgesio internete taisyklės

Lygių galimybių politikos ir jos vykdymo priežiūros priemonių tvarkos aprašas

Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas

Vidaus kontrolės politika

Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

Pašalinių asmenų lankymosi gimnazijoje tvarkos aprašas

Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Asmens duomenų saugojimo politika

Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijos pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir dienos vaiko maitinimo normos (nuo 2020-01-01)

Finansinių ataskaitų rinkinys (iki 2018-12-31)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATAI

ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS

MOKINIŲ LANKOMUMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI

MOKINIŲ BENDROJO UGDYMO PASIRINKTO DALYKO, DALYKO KURSO, DALYKO MODULIO, MOKĖJIMO LYGIO KEITIMO IR ATSISKAITYMO UŽ PROGRAMŲ SKIRTUMUS TVARKOS APRAŠAS

GABIŲ MOKINIŲ ATPAŽINIMO IR UGDYMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO UGDYMO PROCESE TVARKA MOKYKLOJE

MOKINIO ASMENINĖS PAŽANGOS ĮSIVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ IŠVYKOS SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA

GIMNAZIJOS TARYBOS NUOSTATAI

VADOVŲ, MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS

APRŪPINIMO BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS, JŲ KOMPLEKTAVIMO, IŠDAVIMO IR ATSISKAITYMO TVARKA

PEDIKULIOZĖS (UTĖLĖTUMO) PROFILAKTIKOS TVARKA

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

UGDOMOSIOS VEIKLOS STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS

FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS

2% GPM (GAUTU PAGAL LR LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMĄ) GAVIMO, APSKAITOS IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

LĖŠŲ, SURINKTŲ UŽ MOKYKLOS PATALPŲ NUOMĄ PLANAVIMO, NAUDOJIMO, APSKAITOS, ATSKAITOMYBĖS TVARKOS APRAŠAS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS