Specialusis pedagogas

 Specialiosios pedagogės pareigos:

1. Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą gimnazijoje.
2. Bendradarbiaudama su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, gimnaziją aptarnaujančios PPT specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, ir juos taiko.
3. Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (spec. pedagogo kabinete ar klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas.
4. Pataria mokytojams, kaip pritaikyti spec. poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, individualizuoti ir pritaikyti bendrąsias programas.
5. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, spec. poreikių mokinių tėvams ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja.
6. Naudoja ugdymo procese mokymo priemones.
7. Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
8. Dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 

Tikslai:
1. Padėti SUP mokiniams įsisavinti dalyko programą.
2. Padėti SUP mokiniams adaptuotis klasėje.
3. Bendradarbiauti su kitais mokyklos specialistais, mokytojais, tėvais (globėjais).
4. Didinti specialiųjų poreikių turinčio mokinio ugdymosi veiksmingumą.
Uždaviniai:
1. Nustatyti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti.
2. Bendradarbiaujant su gimnazijos logopede, socialiniais pedagogais, psichologais spręsti SUP mokinių problemas.
3. Konsultuoti mokytojus, mokinių tėvus SUP mokinio ugdymo klausimais, teikti jiems metodinę pagalbą.
4. Formuoti gimnazijos visuomenės teigiamą požiūrį į integruotą SUP mokinių ugdymą, diegdamas naujas ugdymo ir vaikų pažinimo metodus.
5. Aktyviai dalyvauti gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje. 
   

Specialiosios pedagogės Henrikos Markovič

2021-2022 m. m. darbo laiko grafikas

 

Savaitės diena

Kontaktinės valandos

Konsultacijos

Nekontaktinės valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

8.00 – 12.35

13.05 – 13.50

14.10 – 17.00

 

 

12.35 – 13.05

Antradienis

8.00 – 12.35

13.05 – 13.50

14.10 – 17.00

Trečiadienis

8.00 – 13.50

-

14.10 – 17.00

Ketvirtadienis

8.00 – 13.50

-

14.10 – 17.00

Penktadienis

8.00 – 12.35

13.05 – 13.50

14.10 – 16.30

Nurodytas spec. pedagogo darbo laikas, kurį sudaro kontaktinės (tiesioginio darbo su pagalbos gavėjais) ir nekontaktinės (dokumentų tvarkymo, tyrimų, vertinimų rezultatų skaičiavimo ir pan.) valandos.

Registracija per  „Mano dienynas“, rašyti spec. pedagogei H. Markovič