Socialinis pedagogas

 

Socialinės pedagogės 2020-2021 mokslų metų veiklos planas

Tikslas:
Vaiko gerovės siekis, ankstyvoji prevencija, socialinių gebėjimų ugdymas, reikalingų socialinių paslaugų teikimas, sudarant prielaidas sėkmingai vaiko socializacijai.

Uždaviniai:
1. Laiku pastebėti, įvertinti ir spręsti mokinių mokyklos nelankymo, mokyklos vidaus tvarkos elgesio taisyklių nepaisymo, bendravimo su aplinkiniais ir kitas problemas.
2. Rūpintis rizikos ir specialiųjų poreikių grupės mokiniams, padėti jiems adaptuotis mokykloje.

3. Stiprinti socialinį ir prevencinį darbą mokykloje organizuojant darbą su klasių auklėtojais, mokytojais, tėvais ir bendruomenė.
4. Vykdyti mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines priemones.

Laukiami rezultatai:
Efektyviai ir veiksmingai organizuota vidinė ir išorinė pagalba socialinės rizikos/socialiai remtinų šeimų mokiniams.


Socialinės pedagogės Boženos Plintauskienės darbo grafikas

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

08.00-15.45

12.00-12.30

Antradienis

08.00-15.55

Trečiadienis

08.00-15.55

Ketvirtadienis

08.00-15.55

Penktadienis

08.00-15.00