Specialusis pedagogas

Specialiojo pedagogo veiklos tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių, didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą, siekiant asmeninės pažangos.

 

Uždaviniai:

 • Pastebėti ir nustatyti mokinių specialiuosius ugdymosi  poreikius ir juos tenkinti.
 • Padėti sudaryti kuo palankesnes ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, kurti saugią ir draugišką aplinką.
 • Diferencijuoti ugdymą atsižvelgiant į skirtingus mokinių ugdymosi poreikius bei gebėjimus.
 • Skatinti mokinių saviraišką, pasitikėjimą savimi, įtraukiant juos į grupinę veiklą.
 • Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi  poreikių.

Specialiojo pedagogo funkcijos:

 • Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje.
 • Bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, Vilniaus miesto PPT specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, ir juos taiko.
 • Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (spec. pedagogo kabinete ar klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas.
 • Pataria mokytojams, kaip pritaikyti spec. poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, individualizuoti ir pritaikyti bendrąsias programas.
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, spec. poreikių mokinių tėvams ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja.
 • Tvarko ir pildo savo dokumentus
 • Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.

 

 

             Gimnazijos specialioji pedagogė Henrika Markovič dirba 18a kabinete. Trumpą informaciją gali visada suteikti, o dėl konsultacijų prašau registruotis iš anksto per Manodienynas.lt aplinką.

Specialioji pedagogė, Jolanta Veromej, pirmadienį dirba 11 kab., antradienį – 21kab., dėl konsultacijų prašau registruotis iš anksto per Manodienynas.lt aplinką.

 

Specialioji pedagogė, Jolanta Rymkevič, dirba nuolat 20 kab., dėl konsultacijų prašau registruotis iš anksto per Manodienynas.lt aplinką.

 

 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS HENRIKOS MARKOVIČ

2023-2024 M. M. DARBO LAIKO GRAFIKAS

Savaitės diena

Kontaktinės valandos

Konsultacijos

Nekontaktinės valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

8.00 – 11.40

13.05 – 14.45

-

12.00 – 12.35

14.45 – 17.00

 

 

 

 

12.35 – 13.05

Antradienis

8.00 – 9.40

10.55 – 12.35

14.00 – 14.45

13.05 – 13.50

9.50 – 10.35

14.45 – 17.00

Trečiadienis

8.00 – 11.40

14.00 – 14.45

13.05 – 13.50

12.00 – 12.35

14.45 – 17.00

Ketvirtadienis

8.00 – 11.40

14.00 – 14.45

13.05 – 13.50

12.00 – 12.35

14.45 – 17.00

Penktadienis

8.00 – 13.50

-

14.00 – 15.30

Nurodytas spec. pedagogo darbo laikas, kurį sudaro kontaktinės (tiesioginio darbo su pagalbos gavėjais) ir nekontaktinės (dokumentų tvarkymo, tyrimų, vertinimų rezultatų skaičiavimo ir pan.) valandos.

 

 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS JOLANTOS VEROMEJ

2023-2024 M. M. DARBO LAIKO GRAFIKAS

Savaitės diena

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

8.00 – 12.30

13.00-16.30

 

 

12.30 – 13.00

Antradienis

8.00 – 12.30

13.00-15.30

Trečiadienis

-

 

Ketvirtadienis

-

 

Penktadienis

-

8.00-9.00

 

*Nurodytas specialiojo pedagogo darbo laikas, kurį sudaro kontaktinės (tiesioginio darbo su pagalbos gavėjais) ir nekontaktinės (dokumentų tvarkymo, konsultacijos, tyrimų, vertinimų rezultatų skaičiavimo ir pan.) valandos.

Pirma pamoka

8.00-8.45

Antra pamoka

8.55-9.40

Trečia pamoka

9.50-10.35

Ketvirta pamoka

10.55-11.40

Penkta pamoka

12.00-12.45

Šešta pamoka

13.05-13.50

Septinta pamoka

14.00-14.45

Aštunta pamoka

14.55-15.40